17
จำนวนหลักสูตร
17
จำนวนรุ่นที่เปิด
109
จำนวนวิทยากร
-
จำนวนครูผู้เข้าอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร การจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนไฮสโคป (High Scope) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิด Active Learning

หลักสูตร การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษการสื่อสาร ตามแนวคิด Active Learning

หลักสูตร การพัฒนาครูอาชีวศึกษา ด้านการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะงานอาชีพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Active Learning

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถณะครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาด้านอาชีพและทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในศตวรรษที่21

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถณะครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วย Smart Phone สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้วยระบบออนไลน์ English Discoveries ภายใต้กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับพื้นฐาน Basic User (A1-A2)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้วยระบบออนไลน์ English Discoveries ภายใต้กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับกลาง Independent User (B1-B2)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้วยระบบออนไลน์ English Discoveries ภายใต้กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับสูง Proficient User (C1-C2)

หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เทคนิคการสอนและการออกแบบนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

หลักสูตร การพัฒนาครู ด้านการจัดการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (English Project Based Learning)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร เกมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนวิชาภาษาไทย

หลักสูตร การผลิตสื่อหรรษา พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนวิชาภาษาไทย

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

เกี่ยวกับสถานที่จัดการอบรม

(01/05/62) แจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานที่จัดการอบรม

ข่าวหลักสูตร

(01/05/62) ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ข่าววิทยากร

(01/05/62) เกี่ยวกับวิทยากร

copyright 2019-2020 Best for All